توجــــه: دریافت کد تایید هویت و ثبت آن در این بخش، به منزله احراز هویت شماست؛ پس در هنگام ورود به سایت آگهی جات، شماره موبایلی را وارد کنید که مالک آن هستید یعنی به نام شما ثبت شده است.